Ministerstvo

MINISTERSTVO CESTOVNÉHO RUCHU A ŠPORTU SR

 

Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR

Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR je ústredným orgánom štátnej správy pre štátnu starostlivosť o šport. Vecne príslušným útvarom je v tejto oblasti je Sekcia štátnej starostlivosti o šport. Úlohou ministerstva v tejto oblasti je najmä legislatívna činnosť, financovanie a koordinácia subjektov pôsobiacich v športe. Okrem toho ministerstvo vydáva akreditácie vzdelávacím zariadeniam v oblasti športu a zabezpečuje aktivity a plnenie záväzkov súvisiacich s členstvom SR v EÚ a medzinárodných organizáciách v oblasti športu.

Register dotácii v oblasti športu     

V pôsobnosti sekcie štátnej starostlivosti o šport sú nasledovné právnické osoby:

Národné športové centrum (zabezpečovanie všestrannej starostlivosti o vybraných športových reprezentantov Slovenskej republiky a vybraných športovo talentovaných športovcov, informačný systém o športe a vykonávanie vzdelávacích aktivít v športe)

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (plnenie úloh v oblasti boja proti dopingu v športe v Slovenskej republike).


Úrad pre verejné obstarávanie

Podklady zaslané, čakáme na vytvorenie profilu.


Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR

Povinne zverejňované údaje v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. O športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov


Športové organizácie podľa §9

§9 ods. 7

Výročná správa sa vypracúva v termíne určenom najvyšším orgánom športovej organizácie alebo v termíne určenom zakladajúcim dokumentom, nejneskôr do šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia.

podľa §9 ods. 4 sme v účtovnom roku 2016 nesplnili podmienky písm. a) a b)

2017

2018

2019

2020

2021

2022 – nebolo potrebné vykonať


Národný športový zväz a jeho úlohy podľa §16

§16 ods. 2 písm. d)

Národný športový zväz uznaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa §80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q).

Talentovaní športovci 2020 – CTM Bratislava CTM Trnava CTM Skalica 

Talentovaní športovci 2021 – CTM BratislavaCTM Trnava, CTM SkalicaCTM Košice

Talentovaní športovci 2022 – CTM Bratislava, CTM Trnava, CTM Skalica, CTM Jelka

Talentovaní športovci 2023 – CTM Bratislava, CTM Trnava, CTM Skalica, CTM Jelka


Práva a povinnosti národného športového zväzu podľa §17

§17 ods. 1

Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu


písm. a)

stanovy a ostatné predpisy a ich zmeny

aktuálne: Stanovy (20.04.2017)

predchádzajúce: Stanovy (15.05.2016)

Stanovy (20.02.2010)

Stanovy (06.12.2003)


aktuálny: Vykonávací a organizačný poriadok (05.06.2021)

predchádzajúci: Vykonávací a organizačný poriadok (26.06.2020)

Súťažný poriadok (26.06.2020)

Vykonávací a organizačný poriadok (20.04.2017)

Vykonávací a organizačný poriadok (15.03.2015)


písm. b)

zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu: meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne zastupujú

zoznam 2023

zoznam 2022

zoznam 2021

zoznam 2020

zoznam 2019

zoznam 2018

zoznam 2017

zoznam 2016

zoznam 2015


písm. c)

informácie o konaní zasadnutia najvyššieho orgánu

informácie 2024

informácie 2023

informácie 2022 – E.P.

informácia 2022

informácia 2021

informácia 2020

informácia 2019

informácia 2018

informácia 2017

informácia 2016

informácia 2015


písm. d)

pozvánku a návrh programu zasadnutia najvyššieho orgánu

pozvánka 2024

pozvánka 2023

pozvánka 2022 – E.P., návrh programu 2022 – E. P.

pozvánka 2022, návrh programu 2022

pozvánka 2021, návrh programu 2021

pozvánka, návrh programu 2020

pozvánka, návrh programu 2019

pozvánka, návrh programu 2018

pozvánka, návrh programu 2017

pozvánka, návrh programu 2016

pozvánka, návrh programu 2015


písm. e)

zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou

zápisnica 2023, prezenčná listina 2023

zápisnica 2022 – E.P., hlasovanie 2022 – E.P.

zápisnica 2022, prezenčná listina 2022

zápisnica 2021, prezenčná listina 2021

zápisnica per rollam 2020

zápisnica 2020, prezenčná listina 2020

zápisnica 2019, preznečná listina 2019

zápisnica  2018, prenzečná listina 2018

zápisnica, prezenčná listina 2017

zápisnica, prezenčná listina 2016

zápisnica, prezenčná listina 2015


písm. f)

správu volebnej komisie

správa volebnej komisie – bez obsahu neboli voľby 2023

správa volebnej komisie – bez obsahu neboli voľby 2022

správa volebnej komisie 2021

správa volebnej komisie – bez obsahu, neboli voľby 2020

správa volebnej komisie – bez obsahu, neboli voľby 2019

správa volebnej komisie 2018

správa volebnej komisie 2017


písm. g)

zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených orgánov

Stanovy, článok 5, 6, 7, 8 Stanovy


písm. h)

kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa

kandidáti 2021

kandidáti 2018

kandidáti 2017


písm. i)

pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov národného športového zväzu

Stanovy, článok článok 6, 7, 8 Stanovy


písm. j)

počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov národného športového zväzu a počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny

Stanovy, článok článok 6, 7, 8 Stanovy


písm. k)

rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov

neboli konania


písm. l)

informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu

spôsob použtia príspevku unznanému športu 2022

spôsob použitia príspevku uznanému športu 2021

spôsob použitia príspevku uznanému športu 2020

spôsob použitia príspevku uznanému športu 2019

spôsob použitia príspevku uznanému športu 2018

spôsob použitia príspevku uznanému športu 2017

spôsob použitia príspevku uznanému športu 2016

spôsob použitia príspevku uznanému športu 2015


Orgány národného športového zväzu podľa §19

§19 ods. 5

štatutárny orgán a členovia národného športového zväzu sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a odborných orgánov národného športového zväzu; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom

neboli rozhodnutia


Kolektívne vzťahy pri vykonávaní športu podľa §45

§45 ods. 4

Kolektívna zmluva a jej zmeny sa zverejnia; zároveň sa zverejnia aj na mieste prístupnom pre športovcov

nemáme Kolektívnu zmluvu


Register fyzických osôb v športe podľa §80

Register fyzických osôb v športe

RFOS


§80 ods. 4

Register profesionálnych športovcov

nemáme profesionálnych športovcov


§80 ods. 5

Register amatérskych športovcov

amatérski športovci


§80 ods. 6

Register športových odborníkov

športoví odborníci


§80 ods. 7

Register dobrovoľníkov v športe

dobrovoľníci


§81 ods. 1

Register právnických osôb v športe

právnicke osoby


§81 ods. 3

Doplnenie informácii o národnom športovom zväze


písm. b)

meno a priezvisko členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov a údaj o tom, koho podľa zakladajúceho dokumentu v najvyššom orgáne zastupujú

členovia


písm. c)

kľúč delegátov najvyššieho orgánu

Stanovy článok 6 ods. 3 Stanovy


písm. d)

zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov

Stanovy, článok článok 6, 7, 8 Stanovy


písm. e)

pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia

Stanovy, článok článok 6, 7, 8 Stanovy


Športový portál podľa §82

§82 ods. 2

Na športovom portáli sa okrem údajov podľa odseku 1 zverejňuje aj:


písm. a)

zakladajúci dokument

zakladajúci dokument


písm. b)

predpisy, ktorými sa riadi vykonávanie športu alebo športovej činnosti, ak ide o národný športový zväz alebo národnú športovú organizáciu

Stanovy  Vykonávací organizačný poriadok


písm. c)

rozpočty, výročné správy, účtovné závierky športových organizácií a správy audítora, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie


rozpočty

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015


výročné správy

podľa §9 ods. 4 sme v účtovnom roku 2016 nesplnili podmienky písm. a) a b)

2017 Odsúhlasenie SPR  Odsúhlasenie Plénum

2018 Prerokovanie

2019 Prerokovanie

2020 Prerokovanie

2021 Prerokovanie

2022 Prerokovanie


účtovné závierky

2022: účtovná závierka, súvaha, výkaz ziskov a strát

2021: účtovná závierka, súvaha, výkaz ziskov a strát

2020: účtovná závierka, súvaha, výkaz ziskov a strát

2019: účtovná závierka, súvaha, výkaz ziskov a strát

2018: účtovná závierka,  súvaha,  výkaz ziskov a strát

2017: účtovná závierka, súvaha, výkaz  ziskov a strát

2016: účtovné závierka, súvaha, výkaz ziskov a strát

2015: poznámka, účtovné závierka, súvaha, výkaz ziskov a strát


správy audítora

2017

2018

2019

2020

2021

2022 – nebolo potrebné vykonať


písm. d)

správy, upozornenia, odporúčania, návrhy opatrení a podnety kontrolóra, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie

neboli


písm. e)

výročné správy kontrolóra, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie

správa Kontrolóra 2022

správa Dozornej rady 2022

správa Kontrolóra za rok 2021

správa Dozornej rady 2021

správa Kontrolóra za rok 2020

správa Dozornej rady 2020

správa Kontrolóra za rok  2019

správa Dozornej rady 2019

správa Kontrolóra za rok 2018

spáva Dozornej rady 2018

správa Kontrolóra za rok 2017

správa Dozornej rady 2017

správa Dozornej rady 2016

správa Dozornej rady 2015


písm. f)

pozvánky, programy, prezenčné listiny, zápisnice zo zasadnutí a rozhodnutia orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, ktorými sú


bod 1.

najvyšší orgán

najvyšší orgán Plénum


bod 2.

najvyšší výkonný orgán

Správna rada 2024-01

Spravána rada 2023-02

Správna rada 2023-01

Správna rada 2022-05

Správna rada 2022-04

Správna rada 2022-03

Správna rada 2022-02

Správna rada 2022-01

Správna rada 2021-02

Správna rada 2021-01

Správna rada 2020-05

Správna rada 2020-04

Správna rada 2020-03

Správna rada 2020-02

Správna rada 2020-01

Správna rada 2019-03

Správna rada 2019-02

Správna rada 2019-01

Správna rada 2018-03

Správna rada 2018-02

Správna rada 2018-01

Správna rada 2017-05

Správna rada 2017-04

Správna rada 2017-03

Správna rada 2017-02

Správna rada 2017-01


bod 3.

kontrolné orgány

správa Kontrolóra za rok 2022

správa Dozornej rady 2022

správa Kontrolóra za rok 2021

správa Dozornej rady 2021

správa Kontrolóra 2020

správa Dozornej rady 2020

správa Kontrolóra za rok 2019

správa Dozornej rady 2019

správa Kontrolóra za rok 2018

spáva Dozornej rady 2018

správa Kontrolóra za rok 2017

správa Dozornej rady 2017

správa Dozornej rady 2016

správa Dozornej rady 2015


bod 4.

orgány riešenia sporov

nezasadali


bod 5.

disciplinárne orgány

nezasadali


bod 6.

licenčné orgány

nezasadali


písm. g)

správy volebnej komisie, ak ide o národný športový zväz alebo národnú športovú organizáciu

správa volebnej komisie 2023 – bez obsahu neboli voľby 2023

správa volebnej komisie 2022 – bez obsahu, neboli voľby 2022

správa volebnej komisie 2021

správa volebnej komisie – bez obsahu, neboli voľby 2020

správa volebnej komisie – bez obsahu, neboli voľby 2019

správa volebnej komisie 2018

správa volebnej komisie 2017


písm. h)

rozhodnutia orgánov národného športového zväzu a národnej športovej organizácie o spôsobe použitia verejných prostriedkov

Správna rada 2024-01

Správna rada 2023-02

Správna rada 2023-01

Správna rada 2022-05

Správna rada 2022-04

Správna rada 2022-03

Správna rada 2022-02

Správna rada 2022-01

Správna rada 2021-02

Správna rada 2021-01

Správna rada 2020-05

Správna rada 2020-04

Správna rada 2020-03

Správna rada 2020-02

Správna rada 2020-01

Správna rada 2019-03

Správna rada 2019-02

Správna rada 2019-01

Správna rada 2018-03

Správna rada 2018-02

Správna rada 2018-01

Správna rada 2017-05

Správna rada 2017-04

Správna rada 2017-03

Správna rada 2017-02

Správna rada 2017-01


písm. i)

rozhodnutia o


bod 1.

začatí a ukončení konkurzného konania alebo reštrukturalizácie a zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

nebolo


bod 2.

začatí a ukončení výkonu rozhodnutia

nebolo


bod 3.

vstupe do likvidácie a skončení likvidácie

nebolo


písm. j)

zmluvy a priebežné finančné výkazníctvo použitia


bod 1.

príspevku uznanému športu

Zmluva 2024

Zmluva 2023 – Dodatok

Zmluva 2023

Zmluva 2022 – Dodatok 

Zmluva 2022

Zmluva 2021

Zmluva 2020

Zmluva 2019

Zmluva 2018

Zmluva 2017


Čerpanie dotácií podľa mesiacov

01/2017

02/2017

03/2017

04/2017

05/2017

06/2017

07/2017

08/2017

09/2017

10/2017

11/2017

12/2017

01/2018

02/2018

03/2018

04/2018

05/2018

06/2018

07/2018

08/2018

09/2018

10/2018

11/2018

12/2018

01/2019

02/2019

03/2019

04/2019

05/2019

06/2019

07/2019

08/2019

09/2019

10/2019

11/2019

12/2019

01/2020

02/2020

03/2020

04/2020

05/2020

06/2020

07/2020

08/2020

09/2020

10/2020

11/2020

12/2020

13/2020

14/2020

15/2020

03/2021

04/2021

05/2021

06/2021

07/2021

08/2021

09/2021

10/2021

11/2021

12/2021

13/2021

01/2022

02/2022

03/2022

04/2022

05/2022

06/2022

07/2022

08/2022

09/2022

10/2022

11/2022

12/2022

01/2023

02/2023

03/2023

04/2023

05/2023

06/2023

07/2023

08/2023

09/2023

10/2023

11/2023

12/2023

Total 2023

01/2024

02/2024

03/2024

04/2024

05/2024

06/2024


§69 ods. 4

Národný športový zväz je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu


bod 2.

dotácie

spôsob použtia príspevku unznanému športu 2022

spôsob použitia príspevku uznanému športu 2021

spôsob použitia príspevku uznanému športu 2020

spôsob použitia príspevku uznanému športu 2019

spôsob použitia príspevku uznanému športu 2018

spôsob použitia príspevku uznanému športu 2017

spôsob použitia príspevku uznanému športu 2016

spôsob použitia príspevku uznanému športu 2015


bod 3.

príspevku pre národný športový projekt

nemáme


bod 4.

príspevku na športový poukaz

nemáme


bod 5.

sponzorského

nemáme


§51 ods. 1

Zmluvu  o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia zverejnení sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami

nemáme


§51 ods. 4

Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského, ak nevedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom účte

nemáme


bod 6.

finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak uskutočnenie projektu podľa prvého až piateho bodu bolo spolufinancované

nemáme


písm. k)

evidencia športovej infraštruktúry

nemáme