Organizácia

Slovenská Baseballová Federácia

Prezident SBF

Dušan Noga
Dušan Noga
Prezident SBF

Sekretariat SBF

František Bunta
František Bunta
Generálny Sekretár SBF
Martin Brunegraf
Martin Brunegraf
Sektretár SBF

Spravna rada SBF

(ďalej len SPR) je najvyšším riadiacim orgánom SBF v období medzi dvomi zasadnutiami Pléna. Spôsob jej ustanovenia, jej práva a povinnosti upravujú Stanovy SBF. Členovia SPR sú volení na Pléne SBF, zloženie SPR je prezident, generálny sekretár a traja členovia. Člen SPR musí byť osoba staršia ako 18 rokov. Zasadnutia Správnej rady zvoláva prezident SBF, ak sa členovia SPR nedohodnú inak. Úlohou SPR je plnenie uznesení z Pléna a riadenie organizácie počas roka. Každý člen Správnej Rady má jeden platný hlas.

Dušan Noga
Dušan Noga
Člen SPR
Mojmír Jankovič
Mojmír Jankovič
Člen SPR
Dušan Nitschneider
Dušan Nitschneider
Člen SPR
Viliam Jančina
Viliam Jančina
Člen SPR
Marek Červený
Marek Červený
Člen SPR

Dozorná rada

Dozorná rada SBF (ďalej len DR) je kontrolným orgánom SBF v období medzi dvoma Plénami. Spôsob jej ustanovenia a povinnosti upravujú Stanovy SBF. Členovia DR sú povinní kontrolovať činnosť orgánov, funkcionárov a sekretariátu SBF.

Pavol Mozola
Pavol Mozola
Člen DR
Roman Holekši
Roman Holekši
Člen DR
Radovan Nespala
Radovan Nespala
Člen DR

Športovo-Technická komisia

Cieľom tejto komisie (ďalej len ŠTK) je otvorenie súťaže, vspolupráci so sekretariátom a radou klubov vytvoriť rozpisy súťaží, kontrolovanie priebehu súťaží počas roka, uzatvorenie súťaže, vydanie konečnej tabuľky súťaží a predloženie podkladov pre SPR na vyhlásenie Majstrov Slovenska jednotlivých súťaží ktoré organizuje SBF.

Martin Brunegraf
Martin Brunegraf
Predseda ŠTK
Pavol Teslík
Pavol Teslík
Člen ŠTK
Michal Šišolák
Michal Šišolák
Člen ŠTK

Komisia rozhodcov

Komisia rozhodcov, (ďalej len KR) má na starosti organizáciu rozhodcov v rámci SBF. Nasadzuje rozhodcov na najvýznamnejšie súťaže a turnaje. V spolupráci s Akadémiou SBF zabezpečuje vzdelávanie rozhodcov – školenia, študijné materiály a pod. Tiež zabezpečuje kontakt s európskou federáciou CEB ohľadom účasti našich rozhodcov na medzinárodných akciách.

Mojmír Jankovič
Mojmír Jankovič
Predseda KR
Roman Matulík
Roman Matulík
Člen KR
Maroš Pavlík
Maroš Pavlík
Člen KR

Komisia Zapisovateľov

Komisia zapisovateľov, (ďalej len KZ) má na starosti organizáciu zapisovateľov v rámci SBF. Nasadzuje zapisovateľov na najvýznamnejšie súťaže a turnaje. V spolupráci s Akadémiou SBF zabezpečuje ich vzdelávanie. V súčinnosti s oddelením medzinárodných vzťahov SBF zabezpečuje aj kontakt s CEB a WBSC.

Martina Kovácsova
Martina Kovácsova
Predsedníčka KZ

Hlavný kontrolór

Pavol Mozola
Pavol Mozola
Hlavný Kontrolór