Ihrisko Kyjov

Svatoborská 897/1, 697 01 Kyjov, Czechia