Ministerstvo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je ústredným orgánom štátnej správy pre štátnu starostlivosť o šport. Vecne príslušným útvarom je v tejto oblasti je Sekcia štátnej starostlivosti o šport. Úlohou ministerstva v tejto oblasti je najmä legislatívna činnosť, financovanie a koordinácia subjektov pôsobiacich v športe. Okrem toho ministerstvo vydáva akreditácie vzdelávacím zariadeniam v oblasti športu a zabezpečuje aktivity a plnenie záväzkov súvisiacich s členstvom SR v EÚ a medzinárodných organizáciách v oblasti športu.

Register dotácii v oblasti športu      V pôsobnosti sekcie štátnej starostlivosti o šport sú nasledovné právnické osoby: Národné športové centrum (zabezpečovanie všestrannej starostlivosti o vybraných športových reprezentantov Slovenskej republiky a vybraných športovo talentovaných športovcov, informačný systém o športe a vykonávanie vzdelávacích aktivít v športe) Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (plnenie úloh v oblasti boja proti dopingu v športe v Slovenskej republike).  

Úrad pre verejné obstarávanie
 

Podklady zaslané, čakáme na vytvorenie profilu.    

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
  Povinne zverejňované údaje v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. O športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov Športové organizácie podľa §9 §9 ods. 7 Výročná správa sa vypracúva v termíne určenom najvyšším orgánom športovej organizácie alebo v termíne určenom zakladajúcim dokumentom, nejneskôr do šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia.

podľa §9 ods. 4 sme v účtovnom roku 2016 nesplnili podmienky písm. a) a b)

2017

2018 Národný športový zväz a jeho úlohy podľa §16 §16 ods. 2 písm. d) Národný športový zväz uznaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa §80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q).

CTM Bratislava CTM Trnava Práva a povinnosti národného športového zväzu podľa §17 §17 ods. 1 Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu písm. a) stanovy a ostatné predpisy a ich zmeny

aktuálne: Stanovy (20.04.2017)

predchádzajúce: Stanovy (15.05.2016)

Stanovy (20.02.2010)

Stanovy (06.12.2003)

aktuálny: Vykonávací a organizačný poriadok (20.04.2017)

predchádzajúci: Vykonávací a organizačný poriadok (15.03.2015)

Vykonávací a organizačný poriadok (19.03.2014)

Vykonávací a organizačný poriadok (19.03.2011)

Vykonávací a organizačný poriadok (06.12.2003)

Vykonávací a organizačný poriadok (06.12.2002)

Vykonávací a organizačný poriadok (01.12.2001) písm. b) zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu: meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne zastupujú

zoznam 2017

zoznam 2016

zoznam 2015 písm. c) informácie o konaní zasadnutia najvyššieho orgánu

informácia 2019

informácia 2018

informácia 2017

informácia 2016

informácia 2015 písm. d) pozvánku a návrh programu zasadnutia najvyššieho orgánu

pozvánka, návrh programu 2019

pozvánka, návrh programu 2018

pozvánka, návrh programu 2017

pozvánka, návrh programu 2016

pozvánka, návrh programu 2015 písm. e) zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou

zápisnica 2019

zápisnica  2018

zápisnica, prezenčná listina 2017

zápisnica, prezenčná listina 2016

zápisnica, prezenčná listina 2015 písm. f) správu volebnej komisie

správa volebnej komisie - bez obsahu, neboli voľby 2019

správa volebnej komisie 2018

správa volebnej komisie 2017 písm. g) zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených orgánov

Stanovy, článok 5, 6, 7, 8 Stanovy písm. h) kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa

kandidáti 2017 písm. i) pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov národného športového zväzu

Stanovy, článok článok 6, 7, 8 Stanovy písm. j) počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov národného športového zväzu a počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny

Stanovy, článok článok 6, 7, 8 Stanovy písm. k) rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov

neboli konania písm. l) informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu

spôsob použitia príspevku uznanému športu Orgány národného športového zväzu podľa §19 §19 ods. 5 štatutárny orgán a členovia národného športového zväzu sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a odborných orgánov národného športového zväzu; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom

neboli rozhodnutia Kolektívne vzťahy pri vykonávaní športu podľa §45 §45 ods. 4 Kolektívna zmluva a jej zmeny sa zverejnia; zároveň sa zverejnia aj na mieste prístupnom pre športovcov

nemáme Kolektívnu zmluvu Register fyzických osôb v športe podľa §80 Register fyzických osôb v športe

RFOS §80 ods. 4 Register profesionálnych športovcov

nemáme profesionálnych športovcov §80 ods. 5 Register amatérskych športovcov

amatérski športovci §80 ods. 6 Register športových odborníkov

športoví odborníci §80 ods. 7 Register dobrovoľníkov v športe

dobrovoľníci §81 ods. 1 Register právnických osôb v športe

právnicke osoby §81 ods. 3 Doplnenie informácii o národnom športovom zväze písm. b) meno a priezvisko členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov a údaj o tom, koho podľa zakladajúceho dokumentu v najvyššom orgáne zastupujú

členovia písm. c) kľúč delegátov najvyššieho orgánu

Stanovy článok 6 ods. 3 Stanovy písm. d) zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov

Stanovy, článok článok 6, 7, 8 Stanovy písm. e) pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia

Stanovy, článok článok 6, 7, 8 Stanovy Športový portál podľa §82 §82 ods. 2 Na športovom portáli sa okrem údajov podľa odseku 1 zverejňuje aj: písm. a) zakladajúci dokument

zakladajúci dokument písm. b) predpisy, ktorými sa riadi vykonávanie športu alebo športovej činnosti, ak ide o národný športový zväz alebo národnú športovú organizáciu

Stanovy  Vykonávací organizačný poriadok písm. c) rozpočty, výročné správy, účtovné závierky športových organizácií a správy audítora, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie

rozpočty

2019

2018

2017

2016

2015

výročné správy

podľa §9 ods. 4 sme v účtovnom roku 2016 nesplnili podmienky písm. a) a b)

2017 Odsúhlasenie SPR  Odsúhlasenie Plénum

2018 odsúhlasenie

účtovné závierky

2018: účtovná závierka,  súvaha,  výkaz ziskov a strát

2017: účtovná závierka, súvaha, výkaz  ziskov a strát

2016: účtovné závierka, súvaha, výkaz ziskov a strát

2015: poznámka, účtovné závierka, súvaha, výkaz ziskov a strát

správy audítora

2017

2018   písm. d) správy, upozornenia, odporúčania, návrhy opatrení a podnety kontrolóra, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie

neboli písm. e) výročné správy kontrolóra, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie

správa Kontrolóra za rok 2018

spáva Dozornej rady 2018

správa Kontrolóra za rok 2017

správa Dozornej rady 2017

správa Dozornej rady 2016

správa Dozornej rady 2015 písm. f) pozvánky, programy, prezenčné listiny, zápisnice zo zasadnutí a rozhodnutia orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, ktorými sú bod 1. najvyšší orgán

najvyšší orgán Plénum bod 2. najvyšší výkonný orgán

Správna rada 2019-02

Správna rada 2019-01

Správna rada 2018-03

Správna rada 2018-02

Správna rada 2018-01

Správna rada 2017-05

Správna rada 2017-04

Správna rada 2017-03

Správna rada 2017-02

Správna rada 2017-01 bod 3. kontrolné orgány

správa Kontrolóra za rok 2018

spáva Dozornej rady 2018

správa Kontrolóra za rok 2017

správa Dozornej rady 2017

správa Dozornej rady 2016

správa Dozornej rady 2015 bod 4. orgány riešenia sporov

nezasadali bod 5. disciplinárne orgány

nezasadali bod 6. licenčné orgány

nezasadali písm. g) správy volebnej komisie, ak ide o národný športový zväz alebo národnú športovú organizáciu

správa volebnej komisie - bez obsahu, neboli voľby 2019

správa volebnej komisie 2018

správa volebnej komisie 2017 písm. h) rozhodnutia orgánov národného športového zväzu a národnej športovej organizácie o spôsobe použitia verejných prostriedkov

Správna rada 2019-02

Správna rada 2019-01

Správna rada 2018-03

Správna rada 2018-02

Správna rada 2018-01

Správna rada 2017-05

Správna rada 2017-04

Správna rada 2017-03

Správna rada 2017-02

Správna rada 2017-01 písm. i) rozhodnutia o bod 1. začatí a ukončení konkurzného konania alebo reštrukturalizácie a zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

nebolo bod 2. začatí a ukončení výkonu rozhodnutia

nebolo bod 3. vstupe do likvidácie a skončení likvidácie

nebolo písm. j) zmluvy a priebežné finančné výkazníctvo použitia bod 1. príspevku uznanému športu

Zmluva 2019

Zmluva 2018

Zmluva 2017

Čerpanie dotácií podľa mesiacov

01/2017

02/2017

03/2017

04/2017

05/2017

06/2017

07/2017

08/2017

09/2017

10/2017

11/2017

12/2017

01/2018

02/2018

03/2018

04/2018

05/2018

06/2018

07/2018

08/2018

09/2018

10/2018

11/2018

12/2018

01/2019

02/2019

03/2019

04/2019

05/2019

06/2019

07/2019

08/2019

09/2019

10/2019

11/2019

12/2019

01/2020 §69 ods. 4 Národný športový zväz je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu bod 2. dotácie

spôsob použitia príspevku uznanému športu 2017

spôsob použitia príspevku uznanému športu 2016

spôsob použitia príspevku uznanému športu 2015 bod 3. príspevku pre národný športový projekt

nemáme bod 4. príspevku na športový poukaz

nemáme bod 5. sponzorského

nemáme §51 ods. 1 Zmluvu  o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia zverejnení sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami

nemáme §51 ods. 4 Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského, ak nevedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom účte

nemáme bod 6. finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak uskutočnenie projektu podľa prvého až piateho bodu bolo spolufinancované

nemáme písm. k) evidencia športovej infraštruktúry

nemáme

pexels-photo-139762-bg

História Baseballu

DOUBLEDAY ALEBO CARTWRIGHT A ADAMS? (Kto hodil úplne prvý nadhod?) Bol to Abner Doubleday v jedno letné popoludnie roku 1839 v Cooperstowne, na brehu jazera Otsego v štáte New York…

Viac
SBF_COVER

Baseballové pravidlá

Najkomplexnejší športový dokument všetkých čias sú baseballové pravidlá. Dielo, ktoré vzniklo ako výsledok tisícok hodín premýšľania tisícok ľudí, venujúcim sa tejto krásnej hre. Prvá formalizovaná verzia vznikla v roku 1842…

Viac
CEB_SLIDE

Stručný princíp hry

Baseballové ihrisko má tvar štvorca so stranami dlhými 27,43 m, v ktorého rohoch sú méty. Od domácej méty po „homerunový“ plot je cca 100 m. Baseball hrajú dve družstvá s…

Viac